Din guide till konverteringsoptimering: Nyckelbegrepp för att förvandla besökare till kunder

2024-06-04

Att maximera antalet konverteringar på en webbplats är avgörande för företag som vill öka sin försäljning och förbättra kundengagemanget. Konverteringsoptimering (CRO) är en metodik som involverar strategiska åtgärder för att förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelse. Denna begreppslista är utformad för att ge dig en grundläggande förståelse av de viktigaste termerna och koncepten inom CRO. Genom att bekanta dig med dessa begrepp kan du bättre navigera och implementera effektiva strategier som förvandlar besökare till nöjda kunder. Utforska allt från A/B-testning och beteendebaserad marknadsföring till unika säljargument och KPI:er, och lär dig hur dessa element bidrar till att optimera din webbplats för maximal konvertering.

CRO

CRO står för Conversion Rate Optimization, konverteringsoptimering, och syftar till att förbättra din webbplats och dess innehåll för att öka antalet konverteringar från användarna. Detta innebär att man optimerar olika aspekter av webbplatsen för att uppmuntra användarna att utföra specifika handlingar, såsom att köpa en produkt, registrera sig för ett nyhetsbrev eller fylla i ett formulär. Kort sagt handlar CRO om att maximera webbplatsens effektivitet i att omvandla besökare till kunder eller leads.

Sales funnel/Säljtratt

Sales Funnel, säljtratt, är en modell som beskriver stegen som potentiella kunder går igenom från att bli medvetna om en produkt till att göra ett köp. Stegen kan inkludera medvetenhet, intresse, övervägande och köp. Konverteringsoptimering syftar till att förbättra effektiviteten i varje steg av denna tratt.

A/B testing

A/B testing är en metod för att jämföra två versioner av en webbsida eller en app för att se vilken version som presterar bäst. Man visar version A till en grupp användare och version B till en annan grupp och jämför resultaten.

Beteendebaserad marknadsföring

Marknadsföring som baseras på användarens beteende, såsom surfmönster, köphistorik och interaktioner med webbplatsen. Syftet är att anpassa marknadsföringsinsatserna för att bättre tillfredsställa kundens behov och öka konverteringar.

Bounce rate/Avvisningsfrekvens

Procentandelen besökare som lämnar en webbsida utan att interagera vidare med den, till exempel utan att klicka på länkar, fylla i formulär eller navigera till andra sidor på webbplatsen.

Eye tracking/Ögonspårning

En teknik som används för att mäta var och hur länge en användare tittar på olika delar av en webbsida. Detta kan ge insikter om vilka delar av sidan som fångar mest uppmärksamhet och vilka som förbises.

Form conversion/Formulärkonvertering

När en användare fyller i och skickar ett formulär på en webbsida, vilket ofta är ett viktigt steg i konverteringsprocessen, till exempel att registrera sig för ett nyhetsbrev eller begära en offert.

Micro conversion/Mikrokonvertering

Mindre mål eller handlingar som användare utför på vägen till en huvudkonvertering, såsom att klicka på en länk, ladda ner en guide, eller titta på en video. Dessa kan indikera att användaren rör sig framåt i försäljnings- eller konverteringstratten.

Multivariate testing (MVT)/Multivariat testning

En metod där flera variabler (t.ex. olika rubriker, bilder, knappar) testas samtidigt för att avgöra vilken kombination som ger bästa resultat. Till skillnad från A/B-testning som bara jämför två versioner åt gången.

Personalization/Personalisering

Anpassning av innehåll, erbjudanden eller upplevelser på en webbplats baserat på individuella användares egenskaper och beteenden för att öka relevansen och sannolikheten för konvertering.

Split testing/​​Split-testning

Ett annat namn för A/B-testning, där två eller flera varianter av en webbsida jämförs för att se vilken som presterar bäst i att uppnå ett specifikt mål.

Statistical significance

En mätning som visar om resultatet av ett test är tillräckligt pålitligt för att det inte bara beror på slumpen. Detta är viktigt för att kunna dra säkra slutsatser från A/B-tester och andra optimeringsmetoder.

Type 1 Error

Ett statistiskt fel som inträffar när man felaktigt förkastar en sann nollhypotes, alltså när man tror att det finns en effekt eller skillnad när det faktiskt inte gör det. Också kallat "falskt positiv".

Unique selling proposition (USP)

Den unika fördelen eller egenskapen hos en produkt eller tjänst som skiljer den från konkurrenterna och gör den mer attraktiv för kunderna.

Website readability/Webbplatsens läsbarhet

Hur lätt en text på en webbsida är att läsa och förstå. God läsbarhet är viktigt för att hålla användarna engagerade och hjälpa dem att förstå budskapet och ta önskade åtgärder.

Remarketing 

Remarketing möjliggör målinriktad annonsering till potentiella kunder som besökt din webbplats eller app men inte genomfört en konvertering. Vanligtvis genom e-post där erbjudanden ofta ges för att locka besökarna att återvända och slutföra en konvertering.

CTR

CTR står för Click Through Rate (klickfrekvens), vilket är andelen användare som har sett och klickat på en annons. Det indikerar intresset för produkten eller tjänsten. På Snapchat och Instagram Stories kallas detta Swipe-up-rate, där användare sveper uppåt istället för att klicka. Om en annons visas 10 000 gånger och får 20 klick är CTR alltså 0.2%.

KPI

KPI, Key Performance Indicators, syftar till att få en indikation på en produkts prestanda, effektivitet eller prestation genom mätpunkter eller nyckeltal såsom bokningar, ifyllda formulär eller webbplatsbesök. 

CTA

CTA, eller Call To Action, är en nödvändig uppmaning som styr besökaren mot handling och konvertering. Det är avgörande inte bara inom e-handel, utan även på andra webbplatser.

CPA

CPA, Cost Per Acquisition, är när annonsören betalar för besökare som genomför ett önskat förvärv på landningssidan. En effektiv strategi för ökad konvertering och transaktioner, särskilt inom e-handel där CPS (Cost Per Sale) används synonymt med CPA för slutförda köp.

CPL

CPL, Cost Per Lead, är en variant av CPA som fokuserar på att samla in kvalificerade leads, särskilt värdefullt inom B2B. Målet är att få kontaktuppgifter från potentiella kunder, t.ex. genom nyhetsbrevsprenumerationer.

Fortsatt läsning

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med marknadsföring eller något annat som rör din digitala försäljning? Kontakta oss så pratar vi mer.