Mardi Gras Västläge / Våren 2023

2023-05-05

Ladda ner senaste upplagan av Västläge

Slutsatser i urval

  • Precis som oktober 2022 svarar de flesta att omsättningen kommer att öka alternativt hålla sig runt samma nivåer. Skillnaden för våren 2023 är att andelen med förväntad oförändrad omsättning, 35 % nu är aningen större än de med förväntad ökad omsättning, 34 %. Samtidigt har andelen svaranden med förväntad minskad omsättning ökat från 26 till 30 procent.
  • Färre företag, 47 %, förväntas rekrytera personal under de kommande månaderna, jämfört med 53 % under oktober 2022. Dessutom har andelen företag som förväntas behöva säga upp personal dubblerats under samma period från 6 till 13 procent.
  • Majoriten räknar fortfarande med att stigande inflation, energipriser samt räntor kommer att ha stor inverkan på efterfrågan men där tendensen jämfört med oktober 2022 indikerar minskad betydelse.
  • Den absolut viktigaste strategiska utmaningen bland de svaranden är fortfarande kompentensförsörjning.
  • Till skillnad från de svarande i helhet, 29 %, ser 50 % av de medverkande från byggbranschen negativt på utvecklingen för den egna organisationen under 2023.

Du kan läsa mer om hur undersökningen Mardi Gras Västläge går till och ladda ner tidigare/senare upplagor av rapporten här.